Naselbinska dediščina

Razvoj vaških naselbin v trge je bil tesno povezan s prvimi utrdbami, ki so nastale kot obrambno območje pred madžarskimi vpadi. Vzporedno z njimi so ob rečnih prehodih, v središčih velikih zemljiških gospostev, ob večjih prometnicah ter pod gradovi nastajale prve trške in sejemske vasi, njihovo formiranje pa je bilo takrat odvisno od deželnosodske, fevdalno-posestne in cerkvene organizacije. Pri nas se je kot oznaka za trge uporabljala beseda “civitas”, kar je bila oznaka za tržno funkcijo sejmišč, vendar pa so v 12. stoletju trgi pridobili nove funkcije, povezane predvsem z zadovoljevanjem potreb okoliškega prebivalstva z obrtnimi izdelki, zato so se razvili naprednejši trgi, imenovani “forumi”. Na območju današnje občine Kozje se v 14. stoletju omenjajo trije trgi – Pilštanj, Podsreda in Kozje. Medtem, ko so trgi tekom stoletij menjavali različne lastnike, so njihove prebivalce in arhitekturo prizadele naravne katastrofe, kot so bile kužne bolezni, požari in kmečki nemiri. Dokončno se je stanje v trgih izboljšalo v 18. in prvi polovici 19. stoletja, ko je večina trgov doživela modernizacijo, zaradi česar je poslovna dejavnost trgov doživela svoj razcvet, ki se je vlekel še v 20. stoletje.